Verkoopvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van goederen
en diensten op de site van Horeca-Winkel.be, beheerd door ThinkAbout!, Dokter Van de
Perrestraat 224, 2440 Geel.
1.2. De voorwaarden zijn toegankelijk voor iedereen die de website www.horeca-winkel.be
bezoekt. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.
1.3. Door het plaatsen van een bestelling op deze site geeft de koper te kennen akkoord te
gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden.
1.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke
voorwaarden of bedingen van derden niet door Horeca-Winkel.be erkend.
1.5. Horeca-Winkel.be garandeert dat de aangeboden goederen en diensten beantwoorden
aan de overeenkomst en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Prijzen – Betalingsmodaliteiten

2.1. Alle prijzen op de site van Horeca-Winkel.be worden binnen de looptijd van de
aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de
fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
2.2. Alle prijzen op de site van Horeca-Winkel.be zijn onder voorbehoud van druk- en
zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3. Alle prijzen op de site van Horeca-Winkel.be zijn in EURO en exclusief 21% BTW.
2.4. Alle goederen en diensten worden online betaald bij de bestelling.
2.5. Er kan betaald worden met

3. Goederen: levering

3.1. De levering van de aangekochte goederen vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2. De bestellingen worden tenminste binnen de 30 dagen geleverd. Indien dit niet mogelijk
is, ontvangt de koper hiervan binnen de 14 dagen een bericht. Bijgevolg heeft de koper het
recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.3. Aan de leveringsplicht van Horeca-Winkel.be zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan
zodra de door Horeca-Winkel.be geleverde goederen één keer aan de afnemer zijn
aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de
weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.4. Horeca-Winkel.be behoudt het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of
opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de
verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

4. Goederen: garantie – zichttermijn – herroepingsrecht

4.1. Horeca-Winkel.be garandeert dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de
eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals vermeld in de productfiches
op deze website, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van de geleverde goederen.
4.2. De garantietermijn van Horeca-Winkel.be komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
Horeca-Winkel.be kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de uiteindelijke
geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor
eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de goederen.
4.3. De koper is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
4.4. Indien de koper na afloop van de zichttermijn van 7 dagen de geleverde goederen niet
aan Horeca-Winkel.be heeft teruggezonden, is de koop gesloten.
4.5. Indien blijkt dat de geleverde goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan
heeft de koper overeenkomstig de wet “Verkopen op Afstand, artikel 7:5 BW” het recht (een
deel van) de geleverde goederen te retourneren binnen de zichttermijn van 7 werkdagen
zonder opgave van reden. De periode begint op het moment dat de bestelde goederen zijn
afgeleverd.
4.6. Alvorens over te gaan tot terugzending is de koper gehouden om binnen het zichttermijn
van 7 werkdagen hiervan schriftelijk melding te maken bij Horeca-Winkel.be met de bewijzen
dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd door middel van een bewijs van
postbezorging.
4.7. Terugzending van de goederen dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat. Indien de goederen door de
koper zijn gebruikt of be
4.8. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in voorgaande paragrafen draagt
Horeca-Winkel.be er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de
retourzending, de goederen worden vervangen of het volledige aankoopbedrag inclusief
verzendingskosten aan de koper wordt terugbetaald.
4.9. Het herroepingsrecht geldt niet voor maatwerk, ttz producten die volgens specificaties
van de koper zijn vervaardigd en/of een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

5. Diensten

5.1. Bij de aankoop van diensten behoudt Horeca-Winkel.be het recht om binnen de 3
werkdagen de aankoop te herroepen of daarvan af te wijken.
5.2. Een aankoop van diensten komt tot stand nadat de opdracht door Horeca-Winkel.be op
haalbaarheid is beoordeeld.

6. Gegevensbeheer

6.1. Indien u een bestelling plaatst bij Horeca-winkel.be worden uw gegevens opgenomen in
het klantenbestand. Horeca-winkel.be houdt zich aan de wet “Persoonsregistraties” en zal uw
gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons “Privacybeleid”.
6.2. Horeca-winkel.be respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt
zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.
6.3. Horeca-Winkel.be maakt gebruik van mailings om zijn klanten op de hoogte te houden
omtrent nieuwe aanbiedingen, kortingen en interessante deals. Elke mail bevat instructies
om zich uit te schrijven van de mailinglijst.

7. Afbeeldingen en omschrijvingen

Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen,
kleuren, afbeeldingen van etiketten, edm. op de Horeca-Winkel.be werden verstrekt door de
producent en/of verdeler. Horeca-Winkel.be kan niet worden aansprakelijk gesteld voor
foutieve informatie dat ook geen aanleiding kan zijn tot schadevergoeding of ontbinding van
de aankoop.

8. Overmacht

8.1. Horeca-Winkel.be is niet aansprakelijk, indien de verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid,
welke in redelijkheid niet voor zijn risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie
door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in
e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
transportmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,
nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of hulppersonen, ziekte van personeel,
gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3. Horeca-Winkel.be behoudt zich in het geval van overmacht het recht om de
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt
gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Horeca-Winkel.be gehouden enige
boete of schadevergoeding te betalen.
8.4. Indien Horeca-Winkel.be bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is
Horeca-Winkel.be gerechtigd de reeds geleverde goederen of het leverbare deel ervan
afzonderlijk te factureren, en de koper terugbetalen voor de betaalde goederen die door
overmacht niet kunnen worden geleverd. Dit geldt echter niet als de reeds geleverde
goederen of het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Aansprakelijkheid

Horeca-Winkel.be kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade
ontstaan aan externe materialen of letsels aan personen ontstaan door het verkeerd
aanwenden van de goederen. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of
raadpleeg de website van de producent.

10. Geschillen

10.1. Op alle overeenkomsten is het Belgisch Recht van toepassing.
11.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Horeca-Winkel.be en de
koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter
binnen het arrondissement Turnhout kennis, tenzij Horeca-Winkel.be er de voorkeur aan
geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen,
en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.