Horeca Winkel.be is een onderdeel van;

M&do vof

Russelenberg 25b

B-3980 Tessenderlo

sales@horeca-belgie.be

Over Horeca Winkel

Horeca Winkel is een onderdeel van M&do vof..

Horeca Winkel is uw partner voor al uw Non-Food horeca apparatuur en benodigdheden. Wij zijn uw leverancier van tafel-, keukengerei, restaurant, bar en hotel benodigdheden, keukenmeubilair en intern transport, indoor en outdoor meubilair, apparatuur, disposables en schoonmaakartikelen, koelingen en vriezers, kleding en werkschoenen en reserveonderdelen..

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Horeca Winkel niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf van Horeca Winkel benodigd.

Privacy Statement

Horeca Privacy Statement

Horeca Winkel is een onderdeel van M&do vof.

Horeca Winkel verzamelt via haar website, acties en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “Persoonsgegevens”). Horeca Winkel is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.

Horeca Winkel is de wettelijk  Verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens die worden verkregen via voornoemde kanalen en concepten.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke Persoonsgegevens Horeca Winkel verzamelt en voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Horeca Winkel staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.  Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd zal Horeca Winkel dit communiceren via haar website of per email.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt  Horeca Winkel persoonsgegevens?

Horeca Winkel verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het uitvoeren van bestellingen uit de webshop van het (persoonlijke) account van betrokkene;
  2. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail en post;
  3. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  4. Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;
  5. Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie.

Horeca Winkel legt Persoonsgegevens vast bij bezoek aan de Website,  bij het aanvragen of bestellen van producten of diensten door klanten  en bij het aanmaken van een Account.

1.  Account

Om volledig van de alle diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Horeca Winkel via de website aanbiedt, moet je een persoonlijk account  aanmaken. Wanneer je een Account creëert, wordt aan je gevraagd om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken.

Voor een dergelijk Account ben je niet verplicht alle Persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De Persoonsgegevens die je verstrekt kun je altijd aanpassen. De gegevens die je verstrekt stellen ons in staat om onze dienstverlening nog beter op jou te kunnen afstemmen. De verstrekte Persoonsgegevens gebruiken we, naast de verder in dit Privacy Statement genoemde doeleinden, om het Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten, zoals shoppingcart en laatst bekeken producten te bieden. Je kunt je Account te allen tijde verwijderen. Indien je je Account verwijdert, zullen je gegevens niet langer worden bewaard.

2. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail.

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven wordt uw e-mailadres gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen, specifieke acties en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten. De toestemming voor het toesturen van e-mail  nieuwsbrieven kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

3. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten/diensten en marktonderzoek

Horeca Winkel streeft ernaar om websites en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren en om het assortimenten diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten en bezoekers af te stemmen.

Hiervoor is het noodzakelijk dat Horeca Winkel statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. Horeca Winkel kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

4. Ter ondersteuning van online marketingcommunicatie en campagnes

Horeca Winkel gaat graag via het web en (eigen) social media kanalen in gesprek met klanten, bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Horeca Winkel volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram, Twitter en blogs. Horeca Winkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Horeca Winkel maakt gebruik van door bezoekers of klanten geboden toegang tot social media, zoals Facebook, waardoor Horeca Winkel toegang heeft tot (een deel van) je gegevens op die social media. Om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen als je social media (zoals Facebook), zoekmachines (zoals Google) of andere websites en apps bezoekt, kunnen we je emailadres of ander identificerend gegeven matchen met gegevens van die social media of zoekmachines. Dit gebeurt altijd in gecodeerde en geanonimiseerde vorm. Indien je deze wijze van adverteren niet wenst kun je je daarvan afmelden via deze link. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina’s (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst of ons volgt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij Persoonsgegevens over je kunnen zien. Dit Privacy Statement geldt dan voor de persoonsgegevens die verwerkt. Indien je ervoor kiest de Horeca Winkel Website of andere M&do vof (online) diensten te delen via social media, dan kunnen jouw Persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden en privacybeleid van de betreffende social media websites van toepassing.


6.  Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

Horeca Winkel Website of andere M&do vof (online) diensten te delen via social media, dan kunnen jouw Persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden en privacybeleid van de betreffende social media websites van toepassing.

Als je contact opneemt met de klantenservice van Horeca Winkel, omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Horeca Winkel, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Horeca Winkel kan jou vragen om meer Persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

Toegang tot en aanpassing van Persoonsgegevens

Als je wilt weten welke Persoonsgegevens Horeca Winkel van jou verzamelt en gebruikt, kun je Horeca Winkel vragen om hiervan een overzicht te sturen. Horeca Winkel zal je dan wel verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kan je doen via de Horeca Winkel Klantenservice. Horeca Winkel zal binnen vier (4) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres.

Als je op grond van het overzicht Persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. Horeca Winkel zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Je kunt jouw Persoonsgegevens ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen HW Account.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Horeca Winkel schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Dit kunnen derden zijn die Horeca Winkel inschakelt voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers), voor producten en diensten waarbij Horeca Winkel als tussenpersoon optreedt en voor haar klantenservice. Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Horeca Winkel en heeft Horeca Winkel de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Uitsluitend indien Horeca Winkel hiertoe wettelijk is verplicht, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Horeca Winkel  zal in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard dan voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. 

Beveiliging van Persoonsgegevens

Horeca Winkel hecht veel waarde aan een goede beveiliging van Persoonsgegevens. Horeca Winkel heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Horeca Winkel en websites van derden

Op de websites van Horeca Winkel tref je links aan naar andere websites. Horeca Winkel is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.

Vragen

Heb je vragen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:

sales@horeca-winkel.be

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten tussen Horeca Winkel en de wederpartij en voorts op alle door Horeca Winkel uitgebrachte offertes.

Artikel 2 – Offertes
2.1 Alle offertes van Horeca Winkel zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.
2.2 Indien een offerte van Horeca Winkel een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Horeca Winkel het recht het aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.3 Alle bij een aanbod verstrekte informatie en/of specificaties inzake maten, gewichten, inhoud, capaciteit e.d. gelden altijd bij benadering. Deze informatie en/of specificaties zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbod verstrekte gegevens en/of informatie blijft ons eigendom en dient op eerste verzoek geretourneerd te worden.
2.4 De wederpartij draagt het risico van de niet-juiste uitvoering van de door hem bij zijn opdracht of latere wijzigingen van zijn opdracht opgegeven aanwijzingen en specificaties indien deze niet schriftelijk aan Horeca Winkel ter kennis zijn gebracht.
2.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen
3.1 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
3.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
– gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
– – gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
– exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten;
– vermeld in Euro, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
3.3 Bij stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekering, bij aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen, één en ander nadat de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, is Horeca Winkel gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 4 – Levering en levertijd
4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door de Horeca Winkelop de factuur of anderszins expliciet is aangegeven.
4.2 De overeengekomen leveringstermijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij derhalve Horeca Winkel schriftelijk in gebreke te stellen.
4.3 Horeca Winkel is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke Horeca Winkel afzonderlijk kan factureren; betaling door de wederpartij dient dan plaats te vinden overeenkomstig het hierna bepaalde inzake “Betaling”.
4.4 Indien de wederpartij de zaken van de vervoerder aanneemt, geldt zulks als bewijs dat de emballage in goede staat is, tenzij door de wederpartij een aantekening van het tegendeel is vermeld op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.
4.5 Indien de zaken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan deze zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Na een periode van 4 weken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd is Horeca Winkel gerechtigd de overeenkomst door middel van een buitenrechtelijke verklaring te ontbinden en staat het Horeca Winkel vrij deze zaken te verkopen. De hiermede gepaard gaande kosten en de eventuele minderopbrengst van deze zaken komen voor rekening van de wederpartij. De opslagkosten bedragen 8% per maand, te berekenen over de factuurwaarde.
4.6 Voor goederen welke op termijn (is afname voor bepaalde datum) worden geleverd, kunnen wij betaling vooraf verlangen.

Artikel 5 – Afwijkingen/stempels
5.1 Met betrekking tot de hoeveelheid af te leveren goederen wordt een afwijking van 5% meer of minder toegelaten.
5.2 Met betrekking tot goederen welke speciaal aangemaakt of bestempeld moeten worden, of op andere wijze van een merk- of kenteken moeten worden voorzien is een afwijking van 10% meer of minder toegestaan.
5.3 Gegevens omtrent maten, inhoud, gewicht e.d. gelden slechts bij benadering.
5.4 De eventueel vervaardigde stempels, gravures e.d., welke noodzakelijk zijn voor het opbrengen van een decor, naam of merkteken blijven eigendom van de betreffende fabrikant en worden niet  meegeleverd. De vervaardigingskosten worden in rekening gebracht.

Artikel 6 – Transport
6.1 Horeca Winkel zal, de aard van de te vervoeren zaken in aanmerking nemend, de meest gebruikelijke route en de meest gebruikelijke wijze van verzending kiezen. Horeca Winkel zal zoveel mogelijk met de wensen van de koper rekening houden. Hierdoor veroorzaakte extra kosten zijn voor de rekening van de wederpartij. Voor hieruit voortvloeiende vertraging is Horeca Winkel niet aansprakelijk.
6.2 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 7 – Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden netto-contant ten tijde en ter plaatse van de bestelling;
7.2 Indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat betaling kan geschieden door middel van storting of overmaking op een door Horeca Winkelaangewezen bankrekening, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Horeca Winkel is gerechtigd van de wederpartij een deelbetaling bij opdracht te verlangen.
7.3 De wederpartij kan zich alleen dan op verrekening beroepen, indien hetzij zijn vordering door Horeca Winkel wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
7.4 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande rekening.

Artikel 8 – Te late betaling

8.1 Indien de wederpartij de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is Horeca Winkel gerechtigd de wettelijke rente van + 2% in rekening te brengen. Voorts zal de wederpartij redelijkerwijs noodzakelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd zijn, waarbij Horeca Winkel het incassotarief zal hanteren zoals dat is opgenomen in het door de Belgische Orde van Advocaten gehanteerde Calculatieschema voor Advocatendeclaraties. Indien de incasso van de vordering door Horeca Winkel in handen van een advocaat wordt gegeven, zal de wederpartij de door de advocaat aan Horeca Winkel in rekening te brengen kosten moeten vergoeden.
8.2 Indien:
a. de wederpartij in verzuim is en/of
b. Horeca Winkel goede gronden heeft te vrezen, dat de wederpartij niet of niet-tijdig aan zijn betalingsverplichting zal voldoen: zal Horeca Winkel, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd alle hem verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:
a. vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen;
b. de uitvoering van de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten;
c. de overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere overeenkomsten, te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
d. zijn verplichtingen uit alle andere overeenkomsten met de koper op te schorten.

Artikel 9 – Overmacht
9.1 Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan Horeca Winkel worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan Horeca Winkel, noch krachtens de wet, de overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Horeca Winkel komen.
9.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
– de omstandigheid die van belang is in verband met de door Horeca Winkel te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk geleverd krijgt;
– stakingen;
– storingen in het verkeer;
– overheidsmaatregelen die Horeca Winkel verhinderen om verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen.
9.3 Indien aflevering/afname door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen zonder uitsluiting van verdere rechten bevoegd de verkoopovereenkomst te ontbinden volgens de wet.
9.4 De in artikel 9.3 genoemde termijn van één maand is zoveel korter of langer naarmate één van de partijen aantoont dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip gewenst is.
9.5 Indien Horeca Winkel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft kunnen voldoen, is Horeca Winkel gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10 – Garantie
10.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Horeca Winkel in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door Horeca Winkel geleverde, verwerkte en gebruikte materialen.
10.2 Indien de wederpartij genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat de geleverde materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Horeca Winkel als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos vergoeden, tenzij Horeca Winkel de geleverde materialen verkiest te vervangen.

Artikel 11 – Retouren
11.1 Geleverde artikelen worden door Horeca Winkel retour genomen wanneer:
– een zending retour is gemeld via mail sales@horecaw-winkel.be
– artikelen onbeschadigd, niet gebruikt, compleet en in originele verpakking door Horeca Winkel ontvangen worden;
– retourzending voorzien is van kopie-aankoopfactuur;
– binnen 14 dagen na factuurdatum retourzending is ontvangen.
11.2 Alle kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de wederpartij. Horeca Winkel behoudt zich het recht voor om retourzendingen die niet conform bovenstaande richtlijnen retour gezonden zijn, te weigeren en/of te retourneren naar de wederpartij. Alle eventueel bijkomende kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
12.1 De afgeleverde materialen worden eerst eigendom van de wederpartij als deze al datgene heeft gedaan wat Horeca Winkel uit hoofde van alle (eerdere of latere) verkoopovereenkomsten met de wederpartij en/of door Horeca Winkel in dat kader verrichte diensten te vorderen mocht hebben of mocht krijgen, waaronder begrepen vorderingen tot schadevergoedingen wegens het niet nakomen van de hier bedoelde overeenkomsten, waaronder rente en kosten alsmede in artikel 12.7 gefixeerde schadevergoeding.
12.2 De wederpartij is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die Horeca Winkel ter bescherming van de afgeleverde materialen en/of zijn eigendomsrecht op die materialen wil treffen.
12.3 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Horeca Winkel onmiddellijk hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
12.4 Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is de wederpartij uitsluitend bevoegd tot eigen be-/verwerking of doorlevering van de afgeleverde materialen in de normale uitvoering van zijn bedrijf.
12.5 Na be-/verwerking van bedoelde zaken wordt Horeca Winkel (mede)eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal de wederpartij deze zaken automatisch gaan houden voor Horeca Winkel.
12.6 Indien Horeca Winkel niettegenstaande het bepaalde in artikel 12.5 niet de eigendom van de door de wederpartij gevormde zaken verkrijgt, zal de wederpartij op eerste verzoek van Horeca Winkel alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende zaken ten behoeve van Horeca Winkel.
12.7 Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, is Horeca Winkel gerechtigd afgeleverde materialen waarop het in artikel 12 lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, de in artikel 12.5 bedoelde materialen, alsmede de in artikel 12.6 bedoelde materialen waarop het bezitloos pandrecht rust bij de wederpartij of derden, die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiervoor al zijn medewerking te verlenen op straffe van 10% van het door hem aan Horeca Winkel verschuldigde, met een minimum van € 230,- per dag of gedeelte daarvan dat de wederpartij in gebreke is met de nakoming van deze verplichting.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 De overeenkomsten tussen Horeca Winkel en de wederpartij worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de eenvormige wetten inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken.
13.2 Ter zake van de uitleg van internationale handelstermijnen zijn de “Incoterms”, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs van toepassing.

Artikel 14 – Geschillen
16.1 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter, zulks met inachtneming van de ter zake vigerende competentieregels.

Aankoop Assistentie

Onze persoonlijke assistentie is gratis voor wie een bestelling plaatst.

Contacteer Horeca Winkel